کنسول بازی دستگاهی برای اجرای بازی های ویدیویی است